09 listopada 2022

Metody wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa może być przeprowadzona w podejściu majątkowym, dochodowym lub porównawczym. Wybór podejścia wyceny firmy zależy od przedmiotu i celu wyceny.

 


W podejściu majątkowym zakłada się, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile jego majątek pomniejszony o zobowiązania. Informacje do wyceny firmy w podejściu majątkowym są pozyskiwane z bilansu spółki. W przypadku przedsiębiorstwa prowadzonego jako jednoosobowa działalność gospodarcza są to specjalnie przygotowane zestawienia majątku firmy i jej zobowiązań. Wycena przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym uwzględnia między innymi następujące elementy wartości: rzeczowy majątek trwały (np. nieruchomości, urządzenia, maszyny), kapitał obrotowy netto, zobowiązania długoterminowe (pożyczki, kredyty, obligacje).

 

Wycena firmy w podejściu majątkowym dokonywana jest najczęściej w oparciu o następujące metody:
- metoda skorygowanych aktywów netto,
- metoda likwidacyjna,
- metoda odtworzeniowa.

 

Pierwsza metoda polega na korekcie wartości aktywów i pasywów ze sprawozdania finansowego. Korekta polega zazwyczaj na sprowadzeniu wartości księgowej netto danego aktywa do jego wartości rynkowej.

 

Metoda likwidacyjna stosowana jest dla firm które są nierentowne lub będących w procesie upadłości lub likwidacji. Wartość przedsiębiorstwa to suma wpływów, jaką można uzyskać ze sprzedaży składników majątku skorygowane o koszty likwidacji aktywów takich jak rozbiórka budynków czy demontaż urządzeń.

 

Metoda wartości odtworzeniowej polega ona na zsumowaniu wartości środków potrzebnych do odtworzenia obecnego majątku, przy uwzględnieniu takiego samego stopnia zużycia.

 

Podejście majątkowe jest szczególnie przydatne w przypadku przedsiębiorstw o dużym udziale trwałego majątku, ale generujących niewielkie zyski lub mające trudność w sporządzeniu prognozy wyników. Główną wadą tego podejścia jest brak odniesienia do rentowności firmy, jej potencjału rozwoju i zmiany wartości pieniądza w czasie. Ponadto sporządzenie wyceny spółki w podejściu majątkowym jest najbardziej pracochłonne w porównaniu do pozostałych podejść.

 


Wycena firmy w podejściu dochodowym polega na przyjęciu założenia, iż wartość firmy jest równa przyszłym strumieniom dochodów, zdyskontowanym do wartości obecnej stopą dyskontową na poziomie odzwierciedlającym ryzyko uzyskania tych dochodów. Wycena przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym opiera się na danych z rachunku zysków i strat spółki.

 

Wyceny firmy w podejściu dochodowym dokonuje się najczęściej w oparciu o następujące metody:
- metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
- metoda zdyskontowanych zysków,
- metoda zdyskontowanych dywidend.

 

W wycenie przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym najczęściej jest stosowana metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flows czyli DCF) ponieważ najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. 

 


Wycena firmy w podejściu porównawczym polega na oszacowaniu wartości firmy poprzez porównanie jej do innych firm działających na rynku. Dlatego musimy znaleźć przedsiębiorstwo o podobnym profilu działalności: z tej samej branży, o zbliżonej wielkości sprzedaży, o podobnej rentownością iw tym stadium rozwoju.

 

Wycena spółki w tym podejściu porównawczym opiera się na zastosowaniu mnożników opartych na kluczowych kategoriach finansowych lub niefinansowych. Najczęściej stosowane porównawcze kategorie finansowe to: P/E (Price / Earnings), EV/EBITDA (Enterprise Value / EBITDA), P/BV (Price / Book Value), EV/S (Enterprise Value / Sales). Przykładem kategorii porównawczej niefinansowej jest liczba użytkowników czy subskrypcji.

 

Metoda porównawcza może być stosowana w przypadku większych podmiotów ponieważ łatwiej znaleźć transakcje dla podobnych przedsiębiorstw. W przypadku małych firm znalezienie powyższych informacji, aby móc dokonać porównania, jest bardzo trudne.

  1. pl
  2. en

603 536 307

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Adam Rzemieniuk. Adres e-mail: kontakt@adamrzemieniuk.pl.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

603 536 307

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Pytanie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Nr uprawnień: 5560

NIP: 9221794291

Regon: 385056019

Adam Rzemieniuk

Rzeczoznawca majątkowy Warszawa

kontakt@adamrzemieniuk.pl